Članovi našeg tima su zbog kvalitetnog rada prepoznati na lokalnom, nacionalnom ili internacionalnom nivou gde su dobili priznanja za izvrsnost u svojoj oblasti.

NEKOLIKO REČI O NAMA

KO SMO MI

Upoznajte najeminentnije stručnjake iz svojih oblasti koji godinama uspešno rade u našem timu
MiroslavaZivkovic
Neuropsihijatar

Prof. dr Miroslava Živković

Redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Nišu, u penziji
Uže oblasti interesovanja su:
• Cerebrovaskularne bolesti
• Urgentna stanjau neurologiji sa komorbiditetom
• Nejasno definisane neurološke bolesti.

– Osnivač je i dugogodišnji načelnik Intenzivne nege klinike za neurologiju u Nišu.
– Direktor klinike za neurologiju u tri mandata,
– Šef katedre za neurologiju,
– Kordinator pri osnivanju paliotivnog centra za pomoć i negu terminalnih bolesnika u bolnici u Knez Selu,
– Kordinator pri osnivanju Eičkog komiteta Kliničkog centra kao i etičkog komiteta Medicinskog fakulteta u Nišu.
– Član odseka SANU pri univerzitetu u Nišu u desetogodišnjem periodu.
– Sudski veštak iz oblasti neuropsihijatrije,
– Licencirani medijator za nenasilno rešavanje sukoba,
– Pomoćnik generalnog direktora u Kliničkom centru od 2011 do 2021 godine.
– Autor nacionalnog uđbenika iz oblasti mozdanog udara I 9 monografija.
– Autor ili koautor u 134 naučnih radova.

LEKCIJE IZ NEUROLOGIJE

Ukoliko ste student medicine, prijavite se za BESPLATNO predavanje iz neurološke propedevtike. Predavanja se vrše svake subote od 12-14h. Broj mesta je ograničen. Prednost će imati oni koji se prvi prijave.

Doc. dr Suzana Tošić Golubović
Psihijatar

Doc. dr Suzana Tošić Golubović

Docent na katedri za psihijatriju Medicinskog fakulteta u Nišu.
Doc. dr Suzana Tošić Golubović, rođena 1967. u Nišu.
Medicinski fakultet u Nišu završila 1992. Magistrirala 1999. sa temom „Uticaj histerektomije na nivoe anksioznosti i depresivnosti pre i posle operacije“, doktorirala 2007. sa temom: „ Iritabilni kolon kao depresivni ekvivalent“.
Od 2006. započela je radni odnos na Medicisnkom fakultet u Nišu, kao asistent na Katedri za psihijatriju sa med. psihologijom, a od 2013. je u zvanju docenta na istom fakultetu.
U periodu od 1993. do 1998. radila je u specijalnoj psihijatrijskoj bolnici „G. Toponica“, od 1998. do 2016. na Klinici za psihijatriju u G. Toponici klinički centar Niš, od 2016. do 2017. u Centru za mentalno zdravlje u dispanzeru za bolesti zavisnosti.
Od 2017. je direktor Klinike za psihijatriju u G. Toponici, UKC Niš.

Kliničko iskustvo u radu sa odraslim pacijentima obolelim od:
• Shizofrenije, bipolarnog afektivnog poremećaja, poremećaja raspoloženja, depresivnih i anksioznih poremećaja, kao i poreemćaja oblasti Psihososmatske medicine, posebno psihički poremećaji kod oboleih od gastrointestinalnih poremećaja.
• Ima završenu edukaciju za rad u Savetovalištu za psihodinamsku psihoterapiju, kao i u Savetovalištu za kognitivno-bihejvioralnu psihoterapiju.
– Na listi je stalnih sudskih veštaka Ministarstva pravde Republike Srbije,
– Dvadesetak godina unazad bavi se Sudskom psihijatrijom, odnosno veštačenjima iz oblasti psihijatrije,
– Predsednik je Sudsko-psihijatrijskog odbora Medicnskog fakučteta u Nišu.
– Završila je više internacionalnih edukacija iz psihijatrije u Londonu i Saczburgu.
– Član je predsedništva Psihijatrisjke sekciej Srpskog lekarskog društva.
– Od 2006.započela je radni odnos na Medicisnkom fakultetu u Nišu, kao asistent na Katedri za psihijatriju sa med. psihologijom, a od 2013.je u zvanju docent.
– Radi na Klinici za psihijatriju u G. Toponici, UKC Niš.
– Od 2017. je director Klinike za psihijatriju UKC Nis.

Gordana Nikolic
Neuropsihijatar

Dr. Gordana Nikolić

Zaposlena na Medicinskom fakultetu kao nastavnik u zvanju docenta, od 2013. godine i u Centru za mentalno zdravlje KC Niš od 1987. godine.
• Edukovana iz oblasti psihosomatike i konsultativne psihijatrije. U svom dugogodišnjem
• Iskustvu u radu sa klijentima bavi se dijagnostikom i terapijom psihijatrijskih poremećaja odraslih,
• Uža oblast rada su nepsihotični poremećaji : anksiozni, depresivni, somatiformni, psihosoatski, poremećaji vezani za stres i otežanu adaptaciju na negativne životne događaje.
• U terapijskom radu primenjuje medikamentozni i psihoterapijski pristup.
• Primenjuje tehnike anallitičkog savetovanja, tehnike relaksacije kao i kognitivno-bihejvioralni pristup.

Dr.Vladica-Sibinovic
Psihijatar, Psihoterapeut

Dr. Vladica Sibinović

Medicinski Fakultet u Nišu završio 1995. godine, lekar specijalista psihijatar od 2005. godine. 2014. godine postao nacionalno sertifikovani psihoteraput iz bihevioralno kognitivne terapije. Zapošljen na Klinici za psihijatriju UKC Niš.
Kliničko iskustvo ima u radu sa odraslim pacijentima obolelim od: shizofrenije, bipolarnog afektivnog poremećaja, poremećaja raspoloženja, depresivnih i anksioznih poremećaja, kao i poremćaja prilagođavanja.
– Psihoterapijski rad na tretmanu anksioznih poremećaja, depresije, strahova, opsesivno-kompulzivnih poremećaja (OKP), seksualnih poremećaja, kriznih stanja, sindroma izgaranja,
– Svoj rad bazira na principima kognitivne i bihejvioralne terapije ili u konbinaciji psihoterapije i farmakoterapije.
– Završio je internacionalne edukacije iz psihijatrije u Londonu i Salcburgu
– Bio je predavač i učesnik brojnih medicnskih edukacija od strane Medicinskog fakulteta u Nišu, Kliničkog centra Niš, kao i simpozijuma sa međunarodnim učešćem
– Bio je učesnik svetskih, Evropskih i nacionalnih kongresa i konferencija.
– Autor je brojnih publikacija u zemlji i inostranstvu.

Dr-Dragoslava-Gugleta
Psihijatar

Dr. Dragoslava Gugleta

Psihihatar/Porodični sistemski terapeut
Rođena 1966. god u Nišu. Medicinskifakultet u Nišu završila 1993. god., a specijalizaciju iz psihijatrije 2003. godine.
Od 1995. god. radi na Klinici za psihijatriju UKC Niš gde je od 2018. god pomoćnik Direktora Klinike za psihijatriju UKC Niš.
2012. godine je završila edukaciju iz sistemske porodične psihoterapije u organizaciji Asocijacije sistemskih terapeuta Srbije i stekla zvanje porodičnog sistemskog psihoterapeuta.
Završila je više internacionalnih prestižnih psihijatrijskih edukacija u Evropi – u organizaciji Мaudsley Forum Course, King College, University of London, 2006. i Weill Medical College of Cornell University, Salzburg, 2007.
Od 2004. pa nadalje realizovala je veći broj istraživanja iz raznih oblasti psihijatrije.
Bila je organizator i predavač na više kontinuiranih medicinskih edukacija od strane Kliničkog centra Niš, Medicinskog fakulteta u Nišu, uključujući i dva Simpozijuma sa međunarodnim učešćem koje je organizovala Klinika za psihijatriju UKC Niš.
Član je Psihijatrijske sekcije SLD, Svetskog udruženja za biološku psihijatriju, kao i mnogih psihijatrijskih udruženja u zemlji i inostranstvu.
Poseduje veliko kliničko iskustvo u radu sa odraslim pacijentima obolelim od: shizofrenije, paranoidnih poremećaja, bipolarnog afektivnog poremećaja, poremećaja raspoloženja, depresivnih, anksioznih poremećaja, poremećaja ličnosti, organskih poremećaja, demenca, reaktivnih stanja, psihosomatskih poremećaja, kriznih stanja.
Takođe, više od osam godina radi kao porodični sistemski terapeut.

Ljiljana Trajanovic
Spec. neuropsihijatrije

Mr. sc. dr Ljiljana Trajanović

Načelnik Odeljenja za prijem pacijenata, specijalističku konsultativnu delatnost i dijagnostiku Centra za zaštitu mentalnog zdravlja Univerzitetskog kliničkog centra Niš. Svakodnevno obavlja poslove dijagnostifikovanja, lečenja i rehabilitacije pacijenata sa poremećajima mentalnog zdravlja. Poseduje bogato iskustvo u radu sa obolelima od psihotičnih poremećaja, bipolarnog poremećaja, depresivnih i anksioznih stanja. Posebno se interesuje za oblast psihofarmakologije (upotreba lekova u psihijatrijskim bolestima), prevenciju, rehabilitaciju i resocijalizaciju obolelih, kao i psihoedukativni rad sa pacijentima i članovima njihovih porodica. Predavač je na sertifikovanoj edukaciji iz bihejvioralno-kognitivne terapije Srpske asocijacije bihejvioralno kognitivnih terapeuta. Osnivač je, prvog u zemlji, “Udruženja građana, članova porodica i prijatelja mentalno obolelih lica – Zvono”, čiji je osnovni cilj borba za bolji, ispunjeniji i kvalitetniji život svih ljudi pogođenih mentalnim bolestima. Autor ili koautor je u preko 90 stručnih i naučnih radova, abstrakata i prezentacija na nacionalnim i internacionalnim kongresima. Koautor je monografije “Kvalitet života kod mentalnih poremećaja”. Bavi se pisanjem publikacija za naučno-popularne časopise, kao i one namenjene širokoj publici.

Psihijatar

Psihijatar prim dr Nebojša Ilić

Medicinski fakultet završio u Nišu diplomiravši 1988. godine.
Specijalistički ispit iz psihijatrije položio 2000. godine, pred komisijom Medicinskog fakulteta u Nišu. Stručni naziv primarijus dobio 2010. godine.

Radio u:
Garnizonskoj ambulanti Kruševac, Zavoduza HMP-Niš, a od 1995-e godine u zdravstvenoj službi KPD-a Niš.
1998-2001. godine na Klinici za psihijatriju KC-Niš.
U Domu zdravlja – Niš 2001-2015. godine u OJ Specijalistička služba – Kabinet za neuropsihijatriju.
2008-2011. godine bio načelnik OJ Specijalistička služba.
Aktuelno zaposlen u KC-Niš, Centar za zaštitu mentalnog zdravlja (Dispanzer za odrasle).
Ima dugogodišnje iskustvo u radu sa klijentima vezano za poremećaje iz kruga depesivnih, anksioznih i psihosomatskih.
Do sada objavio značajan broj autorskih i koautorskih radova, od kojih je jedan deo štampan u celini, u zbornicima radova sa određenih kongresa, a drugi deo je objavljen u zbornicima sažetaka. Za rad „Depresija kod doktora medicine“ dobio III nagradu na VII Kongresu domova zdravlja Srbije sa međunarodnim učešćem održanom u Vrnjačkoj banji 2007. godine.
Bio predavač po pozivu na više kongresa i edukacija u zemlji i inostranstvu.

OliveraSkakic
neuropsihijatar, primarijus

Dr Olivera Skakić

• Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Nišu 1983.godine
• Specijalista neuropsihijatrije od 1992.godine
• Zvanje primarijusa od 2000.godine
• Mentor specijalizantima psihijatrije, po odluci Medicinskog Fakulteta Niš, od 2006.godine
• Radila u Centru za zaštitu mentalnog zdravlja Univerzitetskog Klinickog Centra Niš od 1984. do 2021.godine
• Edukacije iz bračne terapije i analitički orijentisane psihoterapije, trening iz oblasti GCP
• Koistrazivač u nekoliko kliničkih farmakoloških studija
• Autor i koautor u preko 60 stručnih i naučnih radova, abstrakata i prezentacija na nacionalnim i internacionalnim kongresima
• Uža oblast rada bračna psihoterapija
• Poseduje kliničko iskustvo u dijagnostici i terapiji odraslih pacijenata obolelih od shizofrenije i sumanutih poremećaja, afektivnih poremećaja, depresivnih i anksioznih poremećaja, poremećaja ličnosti, organskih poremećaja i demencije, stresnih stanja i poremećaja prilagodjavanja, kao i psihosomatskih poremećaja
• U radu primenjuje medikamentoznu terapiju, tehnike analitickog savetovanja i bračne terapije, rehabilitaciju i resocijalizaciju obolelih, kao i psihoedukativni rad sa pacijentima i njihovim porodicama

Spec. psihijatar

Dr. Jelena Matejić

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Nisu 1995.godine,
Specijalizaciju iz Psihijatrije završila je 2007. godine.
Zapošljena u Centru za zastitu mentalnog zdravlja UKC Nis 1997.
– 1997 Završila školu grupne psihodinamske psihoterapije
– 2007.Pohađala trening izp rojektnog menadžmenta
– 2008. Započela 4-orogodišnju školu kognitivno-bihevioralne terapije
– 2010.Zavrsila Treatnet trening UNODC-a za trenera
– 2012. Master trener UNODC-a
– 2015. Subspecijalizacija iz oblasti bolesti zavisnosti
– 2017. Licencirani Globalni trener za bolesti zavisnosti UN-a
Specijalnost: Psihijatrija, Bolesti zavisnosti, Mentalno zdravlje

Tatjana Milenkovic
Psihijatar

Tatjana Mladenović

Medicinski fakultet završila u Nišu.
Specijalizaciju iz neuropsihijtrije završila 2002.g.
Zaposlena naKlinici za psihijatriju UKC Niš od 2000.g.
Radi na poslovima Načelnika Odeljenja za sumanute I nediferencirane
psihotične poremećaje Klinike za psihijatriju.
Dugogodišnje iskustvo u radu sa odraslim pacijentima obolelim od
shizofrenije, paranoidnih poremećaja, poremećaja raspoloženja, anksioznih
poremećaja, poremećaja lićnosti, psihosomatskih poremećaja, kriznih stanja.
Edukovana za rad u Savetovalištu za kognitivno – bihejvioralnu psihoterapiju.
Svoj rad bazira na kombinaciji farmakoterapije i psihoterapije.

dr-Zoran-Ciric
Spec. Neuropsihijatar

Dr. sci. med. Zoran Ćirić

Dr sci. med. dr Zoran Ćirić (11.03.1960.g.), specijalista neuropsihijatar, je redovniprofesor Pravnog i Medicinskog fakulteta u Nišu na predmetima Pravna medicina i Medicinska etika i medicinsko pravo (Medicina i društvo). U zvanje redovnog profesora Univerziteta u Nišu izabran je 2009. godine.Magistrirao je na Medicinskom fakultetu u Nišu 1995. godine, a 1999. godine je na istom fakultetu odbranio doktorsku disertaciju. Autor je pet udžbenika i monografija, uglavnom izoblasti Sudske psihijatrije, kao i više od 100 radova koji su objavljeni u domaćim i stranimčasopisima. Aktivno je učestvovao na većem broju naučnih i stručnih skupova kod nas i uinostranstvu, a na Svetskom psihijatrijskom kongresu koji je održan u Berlinu 2017. godine izabran je za člana predsedništva Sekcije za sudsku psihijatriju Svetske psihijatrijske asocijacije.Osim naučnog rada, u svojoj stručnoj karijeri radio je kao lekar specijalistaneuropsihijatar u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske olesti i Klinike za mentalno zdravlje KCNiš.
Stalni je sudski veštak za oblast neuropsihijatrija od 1993. godine.

SnezanaVidanovic
Psiholog

Prof. dr Snežana Vidanović

Redovni profesor, u penziji, Filozofskif akultet u Nišu.
Kao predavač bila je angažovana na predmetima: Teorij erazvojne psihopatologije, Psihopatologija detinjstva I mladosti, Savetodavni rad sa decom I mladima, Psihologija umetnosti.
Publikovala je brojne radove u domaćim i međunarodnim časopisima, pretežno iz oblasti psihodinamske razvojne psihopatologije i kreativnog razvoja adolescenata.
Edukacija iz sledećih psihoterapijskih usmerenja:
• Psihoanalitička psihoterapija (Prof. dr Vojin Matić, Beograd, 1979-1982).
• Porodična,Grupna psihoterapija i Scensko-ekspresivna psihoterapija (Prof. dr Eduard Klajn, Prof. dr Ljiljana Moro i Prof. dr. Staniša Nikolić, Zagreb, 1985.).
• Klijentom usmerena terapija (Prof. dr Ksenije Kondić i Tamara Štajner-Popović, Niš, 1987.).
• Transakcionalna analiza (Stanka Gavrić, Mirjana Divac i Jelena Manojlović, Niš, 1988. i 1989.).
• Primena teorijskog pristupa Melani Klajn u psihoterapiji dece (Dr. sci. Aleksandar Vučo i Tanja Nešić, Niš, 1991.).
• Interaktivni međunarodni kurs „Načini intervenisanja i rada sa sopstvenim osećanjima: kako preživeti profesiju psihoterapeut” (Studio psihoanalize, Beograd, 2010.).
Oblasti interesovanja:
• Individualna psihoterapija sa odraslima,
• Individualna psihoterapija sa adolescentima,
• Porodična I partnerskapsihoterapija,
• Predbračno savetovanje,
• Psihološka pomoć parovima u procesu vantelesne oplodnje,
• Savetodavni rad saroditeljima čija deca ispoljavaju neke teškoće tokom odrastanja,
• Psihološka podrška u period pandemije virusa Corona

Kognit. Bihejv. Psihoterapeut

Ivana Vračkić

Obrazovanje: Srpska Asocijacija Kognitivno Bihejvioralnih Terapeuta (SRABCT) 1996 – 2014;
kognitivno-bihejvioralni psihoterapeut.

Radno iskustvo

Srpska asocijacija bihejvioralno kognitivnih terapeuta (Predsednik Udruženja od 2019. do danas)
Svetska banka (Internacionalni consultant za zagovaranje ilobiranje u oblasti zdravljai bihejvioralne promene) 2017–2019
Uprava Grada Niša (Šef Odseka zaomladinu, coordinator za prevenciju bolest izavisnosti); od 1996–danas

Oblasti interesovanja:
• Kognitivno bihejvioralna terapija
• Partnerski odnosi
• Anksiozna stanja
• Asertivna komunikacija
• Savetovanje u oblasti mentalnog zdravlja
• Preventivna politika

Diplomirani psiholog

Janja Novaković

– Diplomirani psiholog; Filozofski fakultet u Nišu, Univerzitet u Nišu
– Pohađa specijalizaciju iz oblasti medicinske psihologije; Medicinski fakultet Niš, katedra za psihijatriju sa medicinskom psihologijom.
– Edukacija iz Kognitivno-bihejvioralne psihoterapije, kognitivno-bihejvioralni psihoterapeut pod supervizijom; Društvo bihejvioralne teorije i prakse, Srpska asocijacija kognitivno bihejvioralnih terapeuta.
– Asertivni trening – instruktivni kurs, nivo za trenere; Društvo bihejvioralne teorije i prakse.
– Učešće na brojnim kursevima, seminarima i edukacijama iz oblasti zaštite mentalnog zdravlja.
Opšti opis posla:
• Obavljanje psihološkog intervjua i psihodijagnostičko sagledavanje pacijenata (psiho-test)
• Primenjivanje testova inteligencije, testova za procenu kognitivnih funkcija ličnosti, testova ličnosti kao i tehnike za specifične i složene psihopatološke poremećaje.
• Obavljanje procena kognitivnog statusa za potrebe ostvarivanja prava iz domena tuđe nege i pomoći

TatjanaMilenkovic
Specijalista medicinske Psihologije

Dr sci. med. Tatjana Milenković

Rodjena je 1962. u Mostaru. Osnovnu i srednju školu, kao i studije psihologije, završila u Nišu. Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Nišu na Grupi za psihologiju 1986.god. Iste godine dobila Oktobarsku nagradu grada kao najbolji student fakulteta u toj godini. Magistarske studije pohadjala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je i magistrirala 2003.god. Specijalizirala Medicinsku psihologiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu 2005.god. gde je stekla zvanje specijaliste medicinske psihologije. Doktorske studije iz psihijatrije pohadjala i završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2016.god. Radila u Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici u G. Toponici, na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra u Nišu, u Vojsci Srbije i Crne Gore, na Klinici za psihijatriju u Kliničkom centru u Prištini, na Fakultetu za pravne i poslovne studije „Lazar Vrkatić“ kao asistent na predmetima Klinička psihologija i Psihologija kriminala. Od 1999. zapošljena u Centru za zaštitu mentalnog zdravlja Univerzitetskog Kliničkog Centra u Nišu gde se pored svog posla intenzivno bavi edukacijom studenata i kolega na specijalizaciji. Stalni je sudski veštak za medicinsku psihologiju od 2000.god. Aktivno prisutna na društvenim mrežama gde od 2017.god ima svoj autorski blog www.tanjinblog.com. u kome jezikom koji je mešavina struke i književnosti piše o različitim psihološkim temama na popularan i pristupačan način. Prvenstveno se bavi psihološkom dijagnostikom svih patoloških kategorija, savetovanjem u cilju ličnog razvoja adolescenata i odraslih kao i sudsko – medicinskim veštačenjima.

Specijalista Neuropsihijatar, Psihoterapeut

Prim.dr.med. Dušica Ranđelović

Spec. Neuropsihijatar – Psihoterapeut
Stalni sudski veštak iz oblasti Dečje psihijatrije
Završila Medicinski fakultet u Nišu, kao i specijalizaciju iz neuropsihijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu.
Radila kao šef Prijemnog ženskog odeljenja, 10 godina, u Specijalnoj
psihijatriskoj bolnici u G. Topinici.
Dvadeset osam godina radila na Odeljenju Dečje neuropsihijatrije KZZMZ KC u Nišu, kao šef Dečje psihijatrije.
Odlukom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 1. Jula 2003.g. rešenjem br. 1648,
postavljena je za mentora iz oblasti Dečje neuropsihijatrije.
Kao i odlukom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, rešenjem br:
14-376-4/ 1-5, od 25.
01.2006.god. imenovana za mentora iz oblasti Dečje psihijatrije.
U toku svog profesionalnog rada završila edukacije iz oblasti:
Bihejvioralno-Kognitivne psihoterapije, u superviziji prof.dr. Jezdimira Zdravkovića, sa terapijskim radom Asertivnog treninga.
Završila Grupnu – Psihodinamsku psihoterapiju u superviziji psihoterapeuta dr. Ivanke D. Jovanović u Beogradu.
Angazovana kao predavač na više tema, u okviru Kontinuirane medicinske edukacije Medicinskog
fakulteta Univerziteta u Nišu.
Stalni član: DEPS-a, Beogradskog psihoanalitičkog društva kao i član SLD.
Kliničko iskustvo ima najviše u radu sa decom i to od: mesec dana života do 24 godine adolescentnog perioda. Kao što je: Lečenje poremećaja ponašanja, emocionalni problemi koji pogadjaju decu, kao što su: strahovi kod dece, poremećaj navika (kao što je grickanje
noktiju, sisanje palca, čupanje kose…).
Nevoljno mokrenje, nevoljna defekacija, poremećaj nevoljnih pokreta, tikovi, poremećaj spavanja, poremećaj hranjenja. Poremećaj ponašanja, kao što je velika agresivnost kod mladih, kradja, laganje, smetnje prilagođavanja, destruktivno ponašanje. Poremećaj ličnosti (prepsihopatije ), psihosomatska oboljenja.
Psihoze kod dece, rani autizam, kao i psihoze kod mladih. Emocionalne smetnje kod mladih,
depresivnost. Neuroze i fobočna stanja, kao i zanemarivanje i zlostavljanje dece.
Poseban značaj u odnosu roditelj-dete, tj. Roditeljstvo kao značajan faktor u radu sa decom.

MilkaKrstic
Diplomirani Psiholog

Milka Krstić

Edukovani psiholog za savetovanje u kriznim situacijama u zajednici

Diplomirani psiholog sa velikim iskustvom u radu sa decom i mladima, njihovim roditeljima i nastavnim osobljem na principima individalnog savetodavnog rada i uz primenu propisanih metoda i procedura.
Preko pedeset edukacija iz različitih oblasti, uglavnom iz korpusa mentalnog zdravlja dece i omladine: Psihosocijalna podrška, konflikti i nenasilna komunikacija, tugovanje, zlostavljanje i zanemarivanje, incestne veze, elektronsko nasilje, medijacija, inkluzivno obrazovanje, scenski pokret, forum teatar, ljudska i dečja prava i dr.

Autor i učesnik u velikom broju domaćih i međunarodnih projekata.
U dva mandata birana za sudiju porotnika u Osnovnom sudu u Nišu gde je najviše radila na slučajevima razvoda, poveravanja, zlostavljanja i zanemarivanja dece, kao i svim vidovima nasilja u porodici.