Članovi našeg tima su zbog kvalitetnog rada prepoznati na lokalnom, nacionalnom ili internacionalnom nivou gde su dobili priznanja za izvrsnost u svojoj oblasti.

NEKOLIKO REČI O NAMA

KO SMO MI

Upoznajte najeminentnije stručnjake iz svojih oblasti koji godinama uspešno rade u našem timu
MiroslavaZivkovic
Neuropsihijatar

Prof. dr Miroslava Živković

Redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Nišu, u penziji
Uže oblasti interesovanja su:
• Cerebrovaskularne bolesti
• Urgentna stanjau neurologiji sa komorbiditetom
• Nejasno definisane neurološke bolesti.

– Osnivač je i dugogodišnji načelnik Intenzivne nege klinike za neurologiju u Nišu.
– Direktor klinike za neurologiju u tri mandata,
– Šef katedre za neurologiju,
– Kordinator pri osnivanju paliotivnog centra za pomoć i negu terminalnih bolesnika u bolnici u Knez Selu,
– Kordinator pri osnivanju Eičkog komiteta Kliničkog centra kao i etičkog komiteta Medicinskog fakulteta u Nišu.
– Član odseka SANU pri univerzitetu u Nišu u desetogodišnjem periodu.
– Sudski veštak iz oblasti neuropsihijatrije,
– Licencirani medijator za nenasilno rešavanje sukoba,
– Pomoćnik generalnog direktora u Kliničkom centru od 2011 do 2021 godine.
– Autor nacionalnog uđbenika iz oblasti mozdanog udara I 9 monografija.
– Autor ili koautor u 134 naučnih radova.

LEKCIJE IZ NEUROLOGIJE

Ukoliko ste student medicine, prijavite se za BESPLATNO predavanje iz neurološke propedevtike. Predavanja se vrše svake subote od 12-14h. Broj mesta je ograničen. Prednost će imati oni koji se prvi prijave.

Doc. dr Suzana Tošić Golubović
Psihijatar

Doc. dr Suzana Tošić Golubović

Docent na katedri za psihijatriju Medicinskog fakulteta u Nišu.
Doc. dr Suzana Tošić Golubović, rođena 1967. u Nišu.
Medicinski fakultet u Nišu završila 1992. Magistrirala 1999. sa temom „Uticaj histerektomije na nivoe anksioznosti i depresivnosti pre i posle operacije“, doktorirala 2007. sa temom: „ Iritabilni kolon kao depresivni ekvivalent“.
Od 2006. započela je radni odnos na Medicisnkom fakultet u Nišu, kao asistent na Katedri za psihijatriju sa med. psihologijom, a od 2013. je u zvanju docenta na istom fakultetu.
U periodu od 1993. do 1998. radila je u specijalnoj psihijatrijskoj bolnici „G. Toponica“, od 1998. do 2016. na Klinici za psihijatriju u G. Toponici klinički centar Niš, od 2016. do 2017. u Centru za mentalno zdravlje u dispanzeru za bolesti zavisnosti.
Od 2017. je direktor Klinike za psihijatriju u G. Toponici, UKC Niš.

Kliničko iskustvo u radu sa odraslim pacijentima obolelim od:
• Shizofrenije, bipolarnog afektivnog poremećaja, poremećaja raspoloženja, depresivnih i anksioznih poremećaja, kao i poreemćaja oblasti Psihososmatske medicine, posebno psihički poremećaji kod oboleih od gastrointestinalnih poremećaja.
• Ima završenu edukaciju za rad u Savetovalištu za psihodinamsku psihoterapiju, kao i u Savetovalištu za kognitivno-bihejvioralnu psihoterapiju.
– Na listi je stalnih sudskih veštaka Ministarstva pravde Republike Srbije,
– Dvadesetak godina unazad bavi se Sudskom psihijatrijom, odnosno veštačenjima iz oblasti psihijatrije,
– Predsednik je Sudsko-psihijatrijskog odbora Medicnskog fakučteta u Nišu.
– Završila je više internacionalnih edukacija iz psihijatrije u Londonu i Saczburgu.
– Član je predsedništva Psihijatrisjke sekciej Srpskog lekarskog društva.
– Od 2006.započela je radni odnos na Medicisnkom fakultetu u Nišu, kao asistent na Katedri za psihijatriju sa med. psihologijom, a od 2013.je u zvanju docent.
– Radi na Klinici za psihijatriju u G. Toponici, UKC Niš.
– Od 2017. je director Klinike za psihijatriju UKC Nis.

Vladimir Djordjevic
Psihijatar

Doc. dr Vladimir Đorđević

Od 2015. godine obavlja funkciju direktora Centra za zaštitu mentalnog zdravlja Kliničkog centra Niš. Magistrirao je i doktorirao na Medicinskom fakultetu u Nišu. U periodu od 2013. do 2018. godine bio je angažovan kao docent na Univerzitetu „Bijeljina“ u Bijeljini. Od 2018. godine u statusu je docenta na Medicinskom fakultetu u Nišu.

Edukovan je iz kognitivno-bihevioralne psihoterapije i EMDR (Eye movement desensitiyation and ličnosti, psihotičnim poremećajima, bipolarnim afektivnim poremećajem, demencijama, seksualnim poremećajima, poremećajima ishrane i spavanja, zavisnošću od anksiolitika. Objavio je pedesetak naučnih i stručnih radova, jedno poglavlje u inostranoj tematskoj knjizi i dva poglavlja u udžbenicima za studente stomatologije i specijalizante psihijatrije. Kao recenzent po pozivu radio reprocessing) psihoterapijske tehnike. U završnoj je fazi subspecijalizacije iz kliničke neurofiziologije sa epileptologijom. Ima dvadeset godina iskustva u kliničkoj praksi, najviše sa anksioznim poremećajima, depresijama, stresnim stanjima, poremećajima je recenzije za strane i domaće časopise. Više puta bio je predavač po pozivu na kongresima u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je nagrade Gradske podružnice SLD za najbolju publikaciju u 2012. godini u kategoriji naučno-stručnih radova. Odlukom Ministarstva zdravlja iz 2018. Godine imenovan je za člana Radne grupe Ministarstva zdravlja za izradu Predloga strategije za zaštitu mentalnog zdravlja u Republici Srbiji. U periodu od 2015. do 2019. godine bio je član Predsedništva psihijatrijske sekcije SLD. Takođe, član je Lekarske komore Srbije, Udruženja psihijatara Srbije, Drustva bihevioralne teorije i prakse i Redakcije časopisa „Psihologija danas“.

Gordana Nikolic
Neuropsihijatar

Dr. Gordana Nikolić

Zaposlena na Medicinskom fakultetu kao nastavnik u zvanju docenta, od 2013. godine i u Centru za mentalno zdravlje KC Niš od 1987. godine.
• Edukovana iz oblasti psihosomatike i konsultativne psihijatrije. U svom dugogodišnjem
• Iskustvu u radu sa klijentima bavi se dijagnostikom i terapijom psihijatrijskih poremećaja odraslih,
• Uža oblast rada su nepsihotični poremećaji : anksiozni, depresivni, somatiformni, psihosoatski, poremećaji vezani za stres i otežanu adaptaciju na negativne životne događaje.
• U terapijskom radu primenjuje medikamentozni i psihoterapijski pristup.
• Primenjuje tehnike anallitičkog savetovanja, tehnike relaksacije kao i kognitivno-bihejvioralni pristup.

Dr.Vladica-Sibinovic
Psihijatar, Psihoterapeut

Dr. Vladica Sibinović

Medicinski Fakultet u Nišu završio 1995. godine, lekar specijalista psihijatar od 2005. godine. 2014. godine postao nacionalno sertifikovani psihoteraput iz bihevioralno kognitivne terapije. Zapošljen na Klinici za psihijatriju UKC Niš.
Kliničko iskustvo ima u radu sa odraslim pacijentima obolelim od: shizofrenije, bipolarnog afektivnog poremećaja, poremećaja raspoloženja, depresivnih i anksioznih poremećaja, kao i poremćaja prilagođavanja.
– Psihoterapijski rad na tretmanu anksioznih poremećaja, depresije, strahova, opsesivno-kompulzivnih poremećaja (OKP), seksualnih poremećaja, kriznih stanja, sindroma izgaranja,
– Svoj rad bazira na principima kognitivne i bihejvioralne terapije ili u konbinaciji psihoterapije i farmakoterapije.
– Završio je internacionalne edukacije iz psihijatrije u Londonu i Salcburgu
– Bio je predavač i učesnik brojnih medicnskih edukacija od strane Medicinskog fakulteta u Nišu, Kliničkog centra Niš, kao i simpozijuma sa međunarodnim učešćem
– Bio je učesnik svetskih, Evropskih i nacionalnih kongresa i konferencija.
– Autor je brojnih publikacija u zemlji i inostranstvu.

Dr-Dragoslava-Gugleta
Psihijatar

Dr. Dragoslava Gugleta

Psihihatar/Porodični sistemski terapeut
Rođena 1966. god u Nišu. Medicinskifakultet u Nišu završila 1993. god., a specijalizaciju iz psihijatrije 2003. godine.
Od 1995. god. radi na Klinici za psihijatriju UKC Niš gde je od 2018. god pomoćnik Direktora Klinike za psihijatriju UKC Niš.
2012. godine je završila edukaciju iz sistemske porodične psihoterapije u organizaciji Asocijacije sistemskih terapeuta Srbije i stekla zvanje porodičnog sistemskog psihoterapeuta.
Završila je više internacionalnih prestižnih psihijatrijskih edukacija u Evropi – u organizaciji Мaudsley Forum Course, King College, University of London, 2006. i Weill Medical College of Cornell University, Salzburg, 2007.
Od 2004. pa nadalje realizovala je veći broj istraživanja iz raznih oblasti psihijatrije.
Bila je organizator i predavač na više kontinuiranih medicinskih edukacija od strane Kliničkog centra Niš, Medicinskog fakulteta u Nišu, uključujući i dva Simpozijuma sa međunarodnim učešćem koje je organizovala Klinika za psihijatriju UKC Niš.
Član je Psihijatrijske sekcije SLD, Svetskog udruženja za biološku psihijatriju, kao i mnogih psihijatrijskih udruženja u zemlji i inostranstvu.
Poseduje veliko kliničko iskustvo u radu sa odraslim pacijentima obolelim od: shizofrenije, paranoidnih poremećaja, bipolarnog afektivnog poremećaja, poremećaja raspoloženja, depresivnih, anksioznih poremećaja, poremećaja ličnosti, organskih poremećaja, demenca, reaktivnih stanja, psihosomatskih poremećaja, kriznih stanja.
Takođe, više od osam godina radi kao porodični sistemski terapeut.

Ljiljana Trajanovic
Spec. neuropsihijatrije

Mr. sc. dr Ljiljana Trajanović

Načelnik Odeljenja za prijem pacijenata, specijalističku konsultativnu delatnost i dijagnostiku Centra za zaštitu mentalnog zdravlja Univerzitetskog kliničkog centra Niš. Svakodnevno obavlja poslove dijagnostifikovanja, lečenja i rehabilitacije pacijenata sa poremećajima mentalnog zdravlja. Poseduje bogato iskustvo u radu sa obolelima od psihotičnih poremećaja, bipolarnog poremećaja, depresivnih i anksioznih stanja. Posebno se interesuje za oblast psihofarmakologije (upotreba lekova u psihijatrijskim bolestima), prevenciju, rehabilitaciju i resocijalizaciju obolelih, kao i psihoedukativni rad sa pacijentima i članovima njihovih porodica. Predavač je na sertifikovanoj edukaciji iz bihejvioralno-kognitivne terapije Srpske asocijacije bihejvioralno kognitivnih terapeuta. Osnivač je, prvog u zemlji, “Udruženja građana, članova porodica i prijatelja mentalno obolelih lica – Zvono”, čiji je osnovni cilj borba za bolji, ispunjeniji i kvalitetniji život svih ljudi pogođenih mentalnim bolestima. Autor ili koautor je u preko 90 stručnih i naučnih radova, abstrakata i prezentacija na nacionalnim i internacionalnim kongresima. Koautor je monografije “Kvalitet života kod mentalnih poremećaja”. Bavi se pisanjem publikacija za naučno-popularne časopise, kao i one namenjene širokoj publici.

Spec. psihijatar

Dr. Jelena Matejić

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Nisu 1995.godine,
Specijalizaciju iz Psihijatrije završila je 2007. godine.
Zapošljena u Centru za zastitu mentalnog zdravlja UKC Nis 1997.
– 1997 Završila školu grupne psihodinamske psihoterapije
– 2007.Pohađala trening izp rojektnog menadžmenta
– 2008. Započela 4-orogodišnju školu kognitivno-bihevioralne terapije
– 2010.Zavrsila Treatnet trening UNODC-a za trenera
– 2012. Master trener UNODC-a
– 2015. Subspecijalizacija iz oblasti bolesti zavisnosti
– 2017. Licencirani Globalni trener za bolesti zavisnosti UN-a
Specijalnost: Psihijatrija, Bolesti zavisnosti, Mentalno zdravlje

Aleksandar-Stojanov
Neurolog

Aleksandar Stojanov

Osnovne studije medicine završio 2011. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu, sa prosečnom ocenom 10.0.
Student je na programu – Doktorske akademske studije medicina, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Nišu.
Bio je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uključen u rad na naučnim projektima Ministarstva. Od septembra 2013. godine, stalno zaposlen na Klinici za neurologiju, UKC Niš.
Specijalistički ispit iz neurologije položio je jula 2019. godine. Od novembra 2020. na užoj je specijalizaciji iz medicine bola. Autor je i koautor više naučnih radova publikovanih u domaćim i stranim časopisima posvećenim medicinskim naukama.
Član je Srpskog lekarskog društva i Društva mladih neurologa Srbije

dr-Zoran-Ciric
Spec. Neuropsihijatar

Dr. sci. med. Zoran Ćirić

Dr sci. med. dr Zoran Ćirić (11.03.1960.g.), specijalista neuropsihijatar, je redovniprofesor Pravnog i Medicinskog fakulteta u Nišu na predmetima Pravna medicina i Medicinska etika i medicinsko pravo (Medicina i društvo). U zvanje redovnog profesora Univerziteta u Nišu izabran je 2009. godine.Magistrirao je na Medicinskom fakultetu u Nišu 1995. godine, a 1999. godine je na istom fakultetu odbranio doktorsku disertaciju. Autor je pet udžbenika i monografija, uglavnom izoblasti Sudske psihijatrije, kao i više od 100 radova koji su objavljeni u domaćim i stranimčasopisima. Aktivno je učestvovao na većem broju naučnih i stručnih skupova kod nas i uinostranstvu, a na Svetskom psihijatrijskom kongresu koji je održan u Berlinu 2017. godine izabran je za člana predsedništva Sekcije za sudsku psihijatriju Svetske psihijatrijske asocijacije.Osim naučnog rada, u svojoj stručnoj karijeri radio je kao lekar specijalistaneuropsihijatar u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske olesti i Klinike za mentalno zdravlje KCNiš.
Stalni je sudski veštak za oblast neuropsihijatrija od 1993. godine.

Slobodan Ilic
Psihijatar

Prof. dr Slobodan Ilić

Prof Dr Slobodan Ilić je redovni profesor u penziji Medicinskog fakulteta u Nišu, specijalista nuklearne medicine i psihijatrije. Specijalistički ispit iz Psihijatrije položio 1993 godine i u periodu 1995-97 obavio dvogodišnju analitičku psihoterapijsku edukaciju. Najveći doprinos dao je u oblasti Liaison psihijatrije baveći se i psihoterapijom pacijenata sa hroničnim somatskim bolestima. Posebno se istakao na afirmisanju značaja psihonefrologije i psihološke pripreme transplantiranih pacijenata. Putem pozivnih predavanja na školama dijalize i nefrološkim kongresima kao i organizacijom tematskih psihosomatskih radionica doprinosio je holističkoj edukaciji lekara i adaptacionom kvalitetu života pacijenata sa sa hroničnim bolestima i malignitetom. Kao član Svetskog udruženja psihonefrologa. izlagao je po pozivu na Internacionalnim sastancima psihonefrologije u Njujorku 1996 i Yokohami 2000 godine. Autorski rad “The manipulation by psychological defense mechanisms as an important therapeutic procedure for adequate adaptation on hemodialysis treatment” nagrađen je diplomom Naučnog odbora Kongresa u Yokohomi i u široj verziji štampan na japanskom jeziku u vidu monografija pod naslovom “Psihonefrologija: prošlost, sadašnjost i budućnost “. Autor je više naučnih radova na temu holističkog pristupa i adekvatnog psihoterapijskog izbora u tretmanu hroničnih somatskih pacijenata. Do penzionisanja obavljao je dužnosti Šefa katedre za Radiologuju i Nuklearnu Medicinu i predsednika Odbora za naučno-istraživački rad Medicinskog fakulteta u Nišu Predsednik je Društva za Liaison psihijatriju

SnezanaVidanovic
Psiholog

Prof. dr Snežana Vidanović

Redovni profesor, u penziji, Filozofskif akultet u Nišu.
Kao predavač bila je angažovana na predmetima: Teorij erazvojne psihopatologije, Psihopatologija detinjstva I mladosti, Savetodavni rad sa decom I mladima, Psihologija umetnosti.
Publikovala je brojne radove u domaćim i međunarodnim časopisima, pretežno iz oblasti psihodinamske razvojne psihopatologije i kreativnog razvoja adolescenata.
Edukacija iz sledećih psihoterapijskih usmerenja:
• Psihoanalitička psihoterapija (Prof. dr Vojin Matić, Beograd, 1979-1982).
• Porodična,Grupna psihoterapija i Scensko-ekspresivna psihoterapija (Prof. dr Eduard Klajn, Prof. dr Ljiljana Moro i Prof. dr. Staniša Nikolić, Zagreb, 1985.).
• Klijentom usmerena terapija (Prof. dr Ksenije Kondić i Tamara Štajner-Popović, Niš, 1987.).
• Transakcionalna analiza (Stanka Gavrić, Mirjana Divac i Jelena Manojlović, Niš, 1988. i 1989.).
• Primena teorijskog pristupa Melani Klajn u psihoterapiji dece (Dr. sci. Aleksandar Vučo i Tanja Nešić, Niš, 1991.).
• Interaktivni međunarodni kurs „Načini intervenisanja i rada sa sopstvenim osećanjima: kako preživeti profesiju psihoterapeut” (Studio psihoanalize, Beograd, 2010.).
Oblasti interesovanja:
• Individualna psihoterapija sa odraslima,
• Individualna psihoterapija sa adolescentima,
• Porodična I partnerskapsihoterapija,
• Predbračno savetovanje,
• Psihološka pomoć parovima u procesu vantelesne oplodnje,
• Savetodavni rad saroditeljima čija deca ispoljavaju neke teškoće tokom odrastanja,
• Psihološka podrška u period pandemije virusa Corona

Kognit. Bihejv. Psihoterapeut

Ivana Vračkić

Obrazovanje: Srpska Asocijacija Kognitivno Bihejvioralnih Terapeuta (SRABCT) 1996 – 2014;
kognitivno-bihejvioralni psihoterapeut.

Radno iskustvo

Srpska asocijacija bihejvioralno kognitivnih terapeuta (Predsednik Udruženja od 2019. do danas)
Svetska banka (Internacionalni consultant za zagovaranje ilobiranje u oblasti zdravljai bihejvioralne promene) 2017–2019
Uprava Grada Niša (Šef Odseka zaomladinu, coordinator za prevenciju bolest izavisnosti); od 1996–danas

Oblasti interesovanja:
• Kognitivno bihejvioralna terapija
• Partnerski odnosi
• Anksiozna stanja
• Asertivna komunikacija
• Savetovanje u oblasti mentalnog zdravlja
• Preventivna politika

Diplomirani psiholog

Janja Novaković

– Diplomirani psiholog; Filozofski fakultet u Nišu, Univerzitet u Nišu
– Pohađa specijalizaciju iz oblasti medicinske psihologije; Medicinski fakultet Niš, katedra za psihijatriju sa medicinskom psihologijom.
– Edukacija iz Kognitivno-bihejvioralne psihoterapije, kognitivno-bihejvioralni psihoterapeut pod supervizijom; Društvo bihejvioralne teorije i prakse, Srpska asocijacija kognitivno bihejvioralnih terapeuta.
– Asertivni trening – instruktivni kurs, nivo za trenere; Društvo bihejvioralne teorije i prakse.
– Učešće na brojnim kursevima, seminarima i edukacijama iz oblasti zaštite mentalnog zdravlja.
Opšti opis posla:
• Obavljanje psihološkog intervjua i psihodijagnostičko sagledavanje pacijenata (psiho-test)
• Primenjivanje testova inteligencije, testova za procenu kognitivnih funkcija ličnosti, testova ličnosti kao i tehnike za specifične i složene psihopatološke poremećaje.
• Obavljanje procena kognitivnog statusa za potrebe ostvarivanja prava iz domena tuđe nege i pomoći

TatjanaMilenkovic
Specijalista medicinske Psihologije

Dr sci. med. Tatjana Milenković

Rodjena je 1962. u Mostaru. Osnovnu i srednju školu, kao i studije psihologije, završila u Nišu. Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Nišu na Grupi za psihologiju 1986.god. Iste godine dobila Oktobarsku nagradu grada kao najbolji student fakulteta u toj godini. Magistarske studije pohadjala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je i magistrirala 2003.god. Specijalizirala Medicinsku psihologiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu 2005.god. gde je stekla zvanje specijaliste medicinske psihologije. Doktorske studije iz psihijatrije pohadjala i završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2016.god. Radila u Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici u G. Toponici, na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra u Nišu, u Vojsci Srbije i Crne Gore, na Klinici za psihijatriju u Kliničkom centru u Prištini, na Fakultetu za pravne i poslovne studije „Lazar Vrkatić“ kao asistent na predmetima Klinička psihologija i Psihologija kriminala. Od 1999. zapošljena u Centru za zaštitu mentalnog zdravlja Univerzitetskog Kliničkog Centra u Nišu gde se pored svog posla intenzivno bavi edukacijom studenata i kolega na specijalizaciji. Stalni je sudski veštak za medicinsku psihologiju od 2000.god. Aktivno prisutna na društvenim mrežama gde od 2017.god ima svoj autorski blog www.tanjinblog.com. u kome jezikom koji je mešavina struke i književnosti piše o različitim psihološkim temama na popularan i pristupačan način. Prvenstveno se bavi psihološkom dijagnostikom svih patoloških kategorija, savetovanjem u cilju ličnog razvoja adolescenata i odraslih kao i sudsko – medicinskim veštačenjima.

Specijalista Neuropsihijatar, Psihoterapeut

Dr. med. Dušica Ranđelović

Stalni sudski veštak iz oblasti dečije psihijatrije.
Završila Medicinski fakultet u Nišu. Specijalizaciju iz Neuropsihijatrije završila u Nišu.
Član Beogradskog psihoanalitičkog udruženja.
Član DEPS-a.
Trideset godina radila kao dečiji neuropsihijatar na Klinici za zaštitu mentalnog zdravlja i neuropsihijatriju razvojnog doba Kliničkog centra u Nišu.